REGULAMIN

Warunki Użytkowania i Warunki Sprzedaży Onemarkt.com.pl

Witamy na stronie Onemarkt.com.pl

Onemarkt.com.pl oraz podmioty powiązane udostępniają zawartość strony internetowej oraz inne produkty i usługi użytkownikom odwiedzającym stronę Onemarkt.com.pl („strona”) lub dokonującym na niej zakupów, korzystającym z produktów lub usług Onemarkt.com.pl korzystającym z aplikacji mobilnej lub z oprogramowania udostępnianego przez Onemarkt.com.pl w związku z dowolną z powyższych usług (zwanych łącznie „Usługami Onemarkt”). Onemarkt.com.pl świadczy Usługi Onemarkt oraz sprzedaje min. swoje produkty/usługi na warunkach przedstawionych na niniejszej stronie. Onemarkt.com.pl jest nazwą handlową .

 

Warunki Użytkowania

Przed skorzystaniem z Usług Onemarkt.com.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Korzystając z Usług Onemarkt.com.pl wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

Oferujemy szeroki zakres usług , do których w określonych sytuacjach mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki. Korzystając z Usługi Onemarkt.com.pl (na przykład z Twojego Konta, Kart Podarunkowych lub aplikacji ), podlegasz również warunkom, zasadom i wytycznym obowiązującym w stosunku do danej Usługi („Warunki świadczenia Usługi”). W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Użytkowania a Warunkami świadczenia Usługi, znaczenie rozstrzygające będą miały Warunki świadczenia Usługi.

Zawiadomienie o naruszeniu praw i procedura zgłaszania roszczeń

1 OCHRONA PRYWATNOŚCI

Prosimy o zapoznanie się z treścią Informacji o prywatności oraz Informacji o plikach cookie i reklamie internetowej.

2 KOMUNIKACJA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Korzystając z dowolnej Usługi Onemarkt.com.pl lub wysyłając wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe lub innego rodzaju korespondencję ze swojego komputera lub urządzenia mobilnego, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z Tobą przy pomocy różnego rodzaju kanałów komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, powiadomień typu push w aplikacji, a także poprzez zamieszczanie wiadomości e-mail lub komunikatów na stronie internetowej lub w ramach innych Usług Onemarkt.com.pl, takich jak Centrum Powiadomień. Dla celów zawartej pomiędzy nami umowy, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas komunikatów drogą elektroniczną oraz uznajesz, że wszelkie umowy, zawiadomienia, ujawniane informacje i inne komunikaty, które przekazujemy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące zachowania formy pisemnej tego rodzaju komunikacji, poza przypadkami, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagać będą innej formy komunikacji.

3 PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO BAZ DANYCH

Wszelkie treści zawarte w dowolnej Usłudze Onemarkt.com.pl lub udostępniane za jej pośrednictwem, w tym tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, pliki dźwiękowe, pliki cyfrowe przeznaczone do pobrania oraz kompilacje danych, stanowią własność Onemarkt.com.pl lub podmiotów dostarczających Onemarkt.com.pl treści oraz podlegają ochronie prawnej na podstawie międzynarodowych przepisów o ochronie praw autorskich oraz praw do baz danych. Kompilacje wszelkich treści zawartych w dowolnej Usłudze Onemarkt.com.pl lub udostępnianych za jej pośrednictwem stanowią wyłączną własność oraz podlegają ochronie na podstawie międzynarodowych przepisów o ochronie praw autorskich oraz praw do baz danych.

Nie zezwala się na pobieranie i/lub na wtórne wykorzystywanie elementów treści jakiejkolwiek Usługi Onemarkt.com.pl bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. W szczególności, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody nie jest dozwolone stosowanie jakichkolwiek narzędzi służących do hurtowego gromadzenia lub eksploracji danych (data mining), robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych w celu (jednorazowego lub wielokrotnego) pobierania jakichkolwiek istotnych elementów treści dowolnej Usługi Onemarkt.com.pl w celu ich wtórnego wykorzystania. Bez naszej wyraźnej pisemnej zgody nie jesteś również uprawniony do tworzenia i/lub publikowania swoich własnych baz danych zawierających istotne elementy jakiejkolwiek Usługi Onemarkt.com.pl (np. naszych cenników i ofert produktów).

4 ZNAKI TOWAROWE

Grafiki, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty oraz nazwy usług i serwisów stanowiące element dowolnej Usługi Onemarkt.com.pl lub udostępniane za jej pośrednictwem stanowią znaki towarowe bądź przedmioty wzornictwa przemysłowego i layouty produktów i usług Onemarkt.com.pl. Znaki towarowe i przedmioty wzornictwa przemysłowego i layouty produktów i usług Onemarkt.com.pl nie mogą być używane w powiązaniu z jakimikolwiek produktami lub usługami niebędącymi produktami lub usługami Onemarkt.com.pl w jakikolwiek sposób, który mógłby wprowadzać klientów w błąd, ani też w sposób dyskredytujący lub deprecjonujący Onemarkt.com.pl . Wszystkie pozostałe, nienależące doOnemarkt.com.pl znaki towarowe, które pojawiają się w ramach jakiejkolwiek Usługi Onemarkt.com.pl stanowią własność ich odpowiednich właścicieli, którymi mogą być zarówno podmioty powiązane z Onemarkt.com.pl lub sponsorowane przez Onemarkt.com.pl, jak i inne podmioty.

5 PATENTY

Jeden lub większa liczba patentów mają zastosowanie do niniejszej strony internetowej, jej niektórych funkcji i usług.

6 LICENCJA I DOSTĘP

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków Użytkowania i odpowiednich Warunków korzystania z Usługi oraz uiszczenia przez Ciebie wszelkich mających zastosowanie opłat, Onemarkt.com.pl lub dostawcy udostępniający Onemarkt.com.pl określone treści udzielają Ci ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji, na dostęp do Usług Onemarkt.com.pl i korzystanie z nich na własny, niekomercyjny użytek. Niniejsza licencja nie obejmuje prawa do odsprzedaży jakiejkolwiek Usługi Onemarkt.com.pl lub zawartych w niej treści ani korzystania z nich do celów komercyjnych, prawa do gromadzenia i wykorzystywania ofert produktów, opisów produktów lub informacji o cenach, wykonywania praw zależnych do Usługi Onemarkt.com.pl lub zawartych w niej treści, pobierania lub kopiowania informacji o kontach na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność handlową, ani też prawa do korzystania z narzędzi służących do hurtowego gromadzenia lub eksploracji danych (data mining), robotów lub podobnych narzędzi stosowanych do gromadzenia i ekstrakcji danych.

Onemarkt.com.pl, lub jego licencjodawcy, dostawcy, wydawcy, posiadacze praw i pozostałe podmioty, które dostarczają Onemarkt.com.pl określone treści, zastrzegają i zachowują wszelkie prawa, które nie zostały Ci w wyraźny sposób przyznane na podstawie niniejszych Warunków Użytkowania lub Warunków świadczenia Usługi. Nie zezwala się na zwielokrotniane, powielanie, kopiowanie, sprzedaż, odsprzedaż ani wyświetlanie jakiejkolwiek Usługi Onemarkt.com.pl lub jej dowolnej części, ani też na wykorzystywanie jej w jakikolwiek inny sposób do celów komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Ponadto, bez wyraźnej pisemnej zgody Onemarkt.com.pl nie zezwala się na kadrowanie lub wykorzystywanie techniki kadrowania do wyodrębnienia jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub innych informacji zastrzeżonych Onemarkt (w tym obrazów, tekstu, układu graficznego strony lub jej formy). Bez jednoznacznej pisemnej zgody Onemarkt nie masz również prawa używać jakichkolwiek metatagów lub innego rodzaju „ukrytego tekstu” korzystającego z nazwy lub znaków towarowych Onemarkt.

Nie możesz korzystać z Usług Onemarkt w sposób nieuprawniony lub niezgodny z przeznaczeniem. Możesz korzystać z Usług wyłącznie w sposób dozwolony przepisami prawa. Udzielone przez Onemarkt licencje na korzystanie z Usług Onemarkt ulegają rozwiązaniu w przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków Użytkowania lub Warunków świadczenia Usługi.

7 TWOJE KONTO

Do korzystania z niektórych Usług Onemarkt.com.pl może być wymagane posiadanie własnego kontaOnemarkt.com.pl , do którego przypisana jest odpowiednia metoda płatności, oraz zalogowanie się na takie konto. W przypadku problemów z realizacją płatności przy wykorzystaniu wybranej przez Ciebie metody płatności, możemy obciążyć Cię daną płatnością przy pomocy dowolnej innej ważnej metody przypisanej do Twojego konta.

Jeżeli korzystasz z jakiejkolwiek Usługi Onemarkt.com.pl, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufnego charakteru swojego konta i hasła oraz ograniczenie dostępu do swojego komputera i urządzeń mobilnych, jak również ponosisz odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonane z wykorzystaniem Twojego konta lub hasła: (i) przez Ciebie lub dowolne osoby, którym udostępniłeś swoje konto lub hasło; lub (ii) bezpośrednio na skutek niezachowania przez Ciebie poufnego charakteru Twojego konta i hasła. Powinieneś podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia swojego hasła i zachowania jego poufnego charakteru oraz niezwłocznie powiadomić nas w przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności uzasadniających przypuszczenie, że Twoje hasło dostało się w posiadanie jakiejkolwiek innej osoby lub jest wykorzystywane w nieuprawniony sposób, bądź też istnieje prawdopodobieństwo użycia go w taki sposób. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie poprawności i kompletności przekazywanych nam danych oraz informowanie nas o ich każdorazowej zmianie. Zakładka Moje Konto na naszej stronie umożliwia Ci dostęp do dużej części przekazanych nam danych, w tym informacji o ustawieniach Twojego konta, oraz ich aktualizację.

Niedozwolone jest korzystanie z jakiejkolwiek Usługi Onemarkt.com.pl: (i) w sposób, który powodowałby lub mógłby spowodować przerwę lub zakłócenie funkcjonowania bądź uszkodzenie jakiejkolwiek Usługi Onemarkt.com.pl lub dostępu do niej, (ii) do niezgodnych z prawem celów, w związku z popełnieniem przestępstwa lub innym bezprawnym działaniem, ani też (iii) w celu wywołania jakichkolwiek uciążliwości, niedogodności lub niepokoju.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi lub zamknięcia konta w przypadku naruszenia przez Ciebie obowiązujących przepisów prawa, obowiązujących postanowień umownych, naszych wytycznych lub zasad, których treść dostępna jest na naszej stronie internetowej. Niezależnie od ograniczenia możliwości korzystania z usług lub zamknięcia konta, będziesz miał prawo w dalszym ciągu korzystać z dostępu do treści i usług nabytych przez Ciebie do tego momentu.

8 RECENZJE, KOMENTARZE, WIADOMOŚCI I INNE TREŚCI

Odwiedzający stronę mogą zamieszczać na niej recenzje, komentarze i inne treści; wysyłać kartki elektroniczne i inne wiadomości; zgłaszać sugestie, pomysły, komentarze, pytania oraz przekazywać inne informacje, o ile ich treść nie jest niezgodna z prawem, nieprzyzwoita, obraźliwa, nie zawiera gróźb ani treści zniesławiających, nie narusza prywatności lub praw własności intelektualnej ani w inny sposób nie wyrządza szkody osobom trzecim oraz nie budzi zastrzeżeń, jak również nie zawiera wirusów komputerowych, nie nosi znamion kampanii politycznej lub komercyjnej oraz nie jest wysyłana w ramach tzw. „łańcuszka” korespondencyjnego, korespondencji masowej lub jakiejkolwiek formy „spamu”. Nie zezwala się na korzystanie z fałszywego adresu e-mail, podawanie się za jakąkolwiek inną osobę lub podmiot ani podejmowanie innego rodzaju działania wprowadzającego w błąd co do pochodzenia karty lub innych treści. Zastrzegamy sobie prawo usunięcia lub edycji tego rodzaju treści (przy czym, o ile nie otrzymamy Formularza zgłoszenia, nie jesteśmy do tego zobowiązani). Jeżeli uznasz, że zamieszczenie jakiegokolwiek przedmiotu lub informacji w ramach jakiejkolwiek Usługi Onemarkt.com.pl narusza Twoje prawa własności intelektualnej, poinformuj nas o tym, wypełniając i przesyłając nam Formularz zgłoszenia, na który udzielimy odpowiedzi.

W braku odmiennego wskazania przez , Onemarkt.com.pl umieszczając na stronie jakiekolwiek treści lub nadsyłając materiały, udzielasz: (a) Onemarkt.com.pl niewyłącznego, nieodpłatnego i w pełni przenoszalnego prawa (wraz z pełnym prawem do udzielania sublicencji) do korzystania, zwielokrotniania, modyfikowania, adaptacji, publikacji, tłumaczenia, dystrybucji i wyświetlania oraz tworzenia opracowań takich treści lub materiałów na całym świecie oraz na dowolnych nośnikach, a także (b) , Onemarkt.com.pl sublicencjobiorcom i nabywcom praw Onemarkt.com.pl – prawa do wykorzystywania, zgodnie z wyborem ww. podmiotów, nazwy bądź imienia i nazwiska podanego przez Ciebie w związku z zamieszczeniem danej treści. Niniejszy zapis nie stanowi podstawy przeniesienia autorskich praw osobistych.

Dokonane powyżej udzielenie praw ma charakter nieodwołalny przez cały okres ochrony praw własności intelektualnej przysługujących Ci wobec danej treści lub materiałów, na co niniejszym wyrażasz zgodę. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, zobowiązujesz się nie wykonywać przysługującego Ci prawa do wskazywania Cię jako autora takich treści oraz prawa zgłaszania sprzeciwu wobec działań naruszających ich integralność. Wyrażasz zgodę na dokonanie wszelkich dalszych czynności koniecznych do nadania skuteczności powyższym prawom udzielonym przez Ciebie Onemarkt.com.pl , w tym podpisanie, na wniosek , Onemarkt.com.pl dodatkowych dokumentów.

Oświadczasz i zapewniasz, że jesteś właścicielem praw do treści/produktów zamieszczanych przez Ciebie na stronie lub sprawujesz nad nimi innego rodzaju kontrolę; że, według stanu na dzień umieszczenia na stronie danych treści lub materiałów: (i) dane treści i materiały są prawidłowe; oraz (ii) korzystanie z przekazanych przez Ciebie treści i materiałów nie narusza odpowiednich zasad ani wytycznych Onemarkt oraz nie wyrządzi szkody jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi (w tym również że dana treść lub materiał nie ma zniesławiającego charakteru). Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie tych oświadczeń i zapewnień zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub karnego, w zależności od sytuacji.

9 ROSZCZENIA Z WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Onemarkt.com.pl respektuje własność intelektualną osób trzecich. Jeżeli uznałeś, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały wykorzystane w sposób budzący obawy, że mogło dojść do ich naruszenia, postępuj zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie pt. Formularz i procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw.

10 WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA Onemarkt

Oprócz niniejszych Warunków Użytkowania, do wszelkiego oprogramowania (w tym wszelkich aktualizacji i ulepszeń oprogramowania oraz wszelkiej związanej z nim dokumentacji), które udostępniamy Ci w danym czasie do korzystania w powiązaniu z Usługami Onemarkt („Oprogramowanie Onemarkt”), zastosowanie mają warunki dostępne pod tym linkiem.

11 INNA DZIAŁALNOŚĆ

Działalność związaną z prowadzeniem sklepów, świadczeniem usług i sprzedażą produktów na niniejszej stronie prowadzą również podmioty inne niż Onemarkt.com.pl. Ponadto, zamieszczamy odnośniki do stron internetowych podmiotów powiązanych i innych przedsiębiorców. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie ani ocenę tych przedsiębiorców lub osób ani treści umieszczanych na ich stronach, jak również nie udzielamy jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do ich oferty. Onemarkt.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania którejkolwiek z powyższych osób lub jakichkolwiek innych osób trzecich, ani też za zamieszczane przez nie produkty lub treści. Masz możliwość stwierdzenia, kiedy w Twoją transakcję zaangażowana jest osoba trzecia. My z kolei możemy przekazywać takiej osobie trzeciej Twoje dane w związku z zawieraną transakcją. W związku z powyższym powinieneś starannie zapoznać się z informacją o ochronie prywatności i pozostałymi warunkami korzystania z serwisów takich osób trzecich.

12 ROLA ONEMARKT

Onemarkt.com.pl umożliwia zewnętrznym sprzedawcom wystawianie i sprzedaż produktów na stronie Onemarkt.com.pl. W takim przypadku stosowna informacja jest każdorazowo zamieszczana na odpowiedniej stronie szczegółowej produktu. Jakkolwiek Onemarkt ułatwia zawieranie transakcji poprzez platformę Onemarkt.com.pl , nie występuje jako sprzedawca ani nabywca w odniesieniu do produktów oferowanych przez sprzedawcę. Onemarkt udostępnia platformę umożliwiającą sprzedawcom i nabywcom negocjowanie/sprzedaż/kupno i realizację transakcji. W związku z powyższym, stronami umowy zawieranej w związku ze sprzedażą produktów osób trzecich są wyłącznie sprzedawca i nabywca. Onemarkt nie jest stroną takiej umowy oraz nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności z jej tytułu lub w związku z nią, ani też nie występuje w roli agenta ani pośrednika sprzedawcy. Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż produktów, obsługę ewentualnych roszczeń nabywcy oraz inne kwestie wynikające z umowy zawartej pomiędzy sprzedawcą i nabywcą lub powstałe w związku z nią pozostaje sprzedawca.

13 NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dokładamy najwyższych starań w celu zapewnienia nieprzerwanej dostępności Usług Onemarkt oraz bezbłędnej transmisji danych. Jednakże, ze względu na specyfikę funkcjonowania internetu, nie możemy udzielić w tym zakresie jakiejkolwiek gwarancji. Ponadto, dostęp do Usług Onemarkt może sporadycznie ulegać zawieszeniu lub ograniczeniu w celu umożliwienia przeprowadzenia napraw lub konserwacji bądź wprowadzenia nowych udogodnień lub usług. Będziemy dążyć do ograniczenia częstotliwości i czasu trwania każdorazowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności usług. Powyższy zapis nie ogranicza prawnej odpowiedzialności Onemarkt.

W zakresie relacji z profesjonalistami (przedsiębiorcami), Onemarkt nie ponosi odpowiedzialności za (i) straty, które nie zostały spowodowane jakimkolwiek naruszeniem ze strony Onemartk, oraz (ii) jakiekolwiek straty gospodarcze (w tym utratę zysków, przychodów, zamówień, spodziewanych oszczędności, danych lub wartości firmy oraz zmarnowane nakłady), oraz (iii) jakiekolwiek straty pośrednie lub następcze, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili przystąpienia przez Ciebie do korzystania z Usług Onemarkt.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie w wykonaniu lub brak wykonania naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, jeżeli opóźnienie lub niewykonanie wynikać będzie z siły wyższej.

Przepisy prawa obowiązujące w niektórych krajach nie zezwalają na zastosowanie wszystkich lub niektórych z powyższych ograniczeń. Jeżeli takie przepisy obowiązują w Twoim przypadku, wówczas niektóre lub wszystkie powyższe ograniczenia mogą nie mieć do Ciebie zastosowania oraz mogą Ci przysługiwać dodatkowe prawa.

Żadne z niniejszych postanowień nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za złożenie fałszywych oświadczeń ani za spowodowanie śmierci lub uszkodzenia ciała na skutek naszego zaniedbania lub umyślnego nieprawidłowego działania.

14 PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki podlegają prawu Polskiemu oraz międzynarodowemu. Obie strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów okręgu siedziby Onemarkt, co oznacza, że w celu dochodzenia praw przysługujących Ci na podstawie przepisów o ochronie konsumentów w związku niniejszymi Warunkami Użytkowania możesz wystąpić z powództwem do sądu w Krakowie, Polska.

Ze względu na to, że preferujemy rozstrzyganie zgłoszeń w bezpośrednim kontakcie z naszymi użytkownikami, nie uczestniczymy w procedurach alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich. Jeżeli chciałbyś zwrócić naszą uwagę na określone kwestie, prosimy o kontakt z nami.

15 KONTROLA EKSPORTU

Zobowiązujesz się, że nie będziesz dokonywał eksportu, reeksportu ani nie będziesz przekazywał jakichkolwiek produktów (w tym oprogramowania i innych produktów cyfrowych) nabytych przez Ciebie na stronie internetowej do jakiegokolwiek kraju, osoby, przedsiębiorcy, organizacji lub podmiotu, w przypadku którego taki eksport objęty jest zakazem lub ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa. Na przykład, sankcje gospodarcze i embarga nakładane przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych, Departament Stanu, Skarbu lub Handlu USA lub inne organy rządowe (takie jak embarga nakładane na określone kraje lub sankcje gospodarcze nakładane na osoby lub przedsiębiorców za prowadzenie działalności terrorystycznej lub przestępstwa związane z praniem pieniędzy) mogą zabraniać zabierania produktów do innych krajów – nawet na własny osobisty użytek – oraz/lub wysyłania produktów (czy to poprzez wysyłkę fizyczną przy pomocy poczty, czy też drogą elektroniczną przy pomocy poczty elektronicznej lub poprzez udostępnianie plików) określonym osobom, przedsiębiorcom, organizacjom lub podmiotom. Zobowiązujesz się ponadto, że nie będziesz nabywać jakichkolwiek produktów lub usług ze strony internetowej w przypadku objęcia Cię ograniczeniami (sankcjami).

16 ZMIANY USŁUG ORAZ ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Korzystając z Usług Onemarkt, podlegasz zasadom polityki Onemarkt oraz warunkom korzystania z Usług , Onemarkt.com.pl w tym niniejszym Warunkom Użytkowania i Warunkom świadczenia Usługi w kształcie obowiązującym w chwili, gdy korzystasz z Usług Onemarkt. Jeżeli posiadasz konto Onemarkt, oraz o ile dana zmiana nie stawia Cię w sposób niesprawiedliwy w niekorzystnym położeniu, możemy dokonać zmiany zasad polityki oraz warunków korzystania z Usług Onemarkt.com.pl, w tym niniejszych Warunków Użytkowania i Warunków świadczenia Usługi, bądź ich dowolnej części, w dowolnym czasie z następujących przyczyn: z przyczyn natury prawnej lub regulacyjnej; ze względów bezpieczeństwa; w celu udoskonalenia istniejących funkcji lub uzupełnienia naszych Usług o dodatkowe funkcje; w celu wprowadzenia zmian wynikających z postępu technologicznego; wprowadzenia uzasadnionych korekt technicznych do naszych Usług; jak również w celu zapewnienia ciągłej dyspozycyjności naszych Usług. W przypadku dokonania zmian poinformujemy Cię o tym w stosownym czasie oraz przypomnimy o przysługującym Ci prawie do wypowiedzenia korzystania z dotkniętej zmianą Usługi lub Usług Onemarkt bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia. Twoje dalsze korzystanie z Usług po wejściu w życie takich zmian zostanie uznane za ich akceptację. W takiej sytuacji zmienione wersje niniejszych Warunków Użytkowania i Warunków świadczenia Usługi będą miały zastosowanie do wszelkich dalszych łączących nas stosunków umownych. Zachowasz przy tym możliwość likwidacji Twojego konta Onemarkt w dowolnym czasie. Jeżeli jakakolwiek zmiana zostanie z jakiejkolwiek przyczyny uznana za nieważną lub nieskuteczną, wówczas taka zmiana rozpatrywana będzie odrębnie i nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność jakichkolwiek pozostałych zmian lub warunków. Z zastrzeżeniem tych samych warunków, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian do dowolnych Usług Onemarkt w dowolnym czasie.

17 ZRZECZENIE SIĘ PRAW

W przypadku niepodjęcia przez nas działań w reakcji na Twoje naruszenie Warunków Użytkowania zachowujemy prawo do skorzystania ze wszelkich przysługujących nam praw i środków ochrony prawnej w przypadku dowolnego innego naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Użytkowania.

18 OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Sprzedawane przez nas produkty nie są przeznaczone do zakupu przez osoby niepełnoletnie. Sprzedawane przez nas produkty dla dzieci przeznaczone są do zakupu przez osoby dorosłe. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Usług Onemarkt wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

19 NASZE DANE KONTAKTOWE

Właścicielem i administratorem niniejszej strony jest firma Tsuna-mi. Szczegółowe warunki korzystania i warunki sprzedaży innych Usług Onemarkt, w tym na przykład Serwisu kursów online, których operatorem jest Tsuna-mi (Cezu ), są dostępne na naszej stronie internetowej.

Dla Onemarkt.com.pl

Tsuna-mi, Al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków

email: kontakt@cezu.com.pl

20 ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU PRAW I PROCEDURA ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ

Jeśli stwierdzisz, że doszło do naruszenia Twoich praw własności intelektualnej złóż skargę za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego. Formularz ten może służyć zgłaszaniu wszelkiego rodzaju roszczeń na gruncie praw własności intelektualnej, w tym między innymi roszczeń dotyczących praw autorskich, znaków towarowych, wzorów i zastrzeżeń patentowych.

Po otrzymaniu skargi możemy podjąć stosowne działania, włącznie z usunięciem określonej informacji lub pozycji oraz, w stosownych okolicznościach, wykluczeniem sprawców wielokrotnych naruszeń. Wszelkie powyższe działania będą podejmowane bez jakiegokolwiek uznania odpowiedzialności oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, środków ochrony prawnej i praw do wnoszenia zarzutów, z których wszystkie zostają niniejszym wyraźnie zastrzeżone. Powyższe środki obejmują skierowanie skargi do osób zaangażowanych w udostępnianie treści rzekomo naruszających prawa. Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli Twoje zgłoszenie narusza prawo, w tym za podanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, zgodnie z obowiązującym prawem cywilnym lub karnym.

Informacja o ofertach Sprzedawców Zewnętrznych: Informujemy, że oferty Sprzedawców Zewnętrznych upublicznione są wyłącznie na zasadzie ogłoszeń publikowanych na zlecenie takich Sprzedawców Zewnętrznych, z którymi można się kontaktować poprzez stronę zawierającą Informacje o Sprzedawcy, dostępną z dowolnej strony zawierającej produkty danego Sprzedawcy Zewnętrznego.

Uwaga: podanie Onemarkt.com.pl fałszywych, wprowadzających w błąd lub niedokładnych informacji w Formularzu zgłoszenia może rodzić odpowiedzialności cywilną i/lub karną. W razie pytań lub wątpliwości zalecamy kontakt z doradcą prawnym.

DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ONEMARKT

Korzystanie z Oprogramowania Onemarkt . Oprogramowanie to może być wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia Ci korzystania z Usług Onemarkt w sposób wskazany przez Onemarkt oraz dozwolony Warunkami Użytkowania, niniejszymi Warunkami korzystania z Oprogramowania oraz wszelkimi Warunkami świadczenia Usług. Nie zezwala się na włączanie jakiejkolwiek części Oprogramowania Onemarkt do własnych programów, tworzenie kompilacji jakiejkolwiek części Oprogramowania Onemarkt z własnymi programami, przeniesienie go do korzystania razem z inną usługą ani też zbywanie, oddawanie w dzierżawę lub najem, pożyczanie, użyczanie lub rozpowszechnianie Oprogramowania Onemarkt, jak również udzielanie sublicencji lub przenoszenie w inny sposób jakichkolwiek praw do Oprogramowania Onemarkt.com.pl, czy to w całości, czy też w części. Oprogramowanie Onemarkt nie może być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem. Możemy zaprzestać udostępniania dowolnego Oprogramowania Onemarkt oraz zakończyć Twoje prawo do korzystania z dowolnego Oprogramowania Onemarkt w przypadku niezastosowania się przez Ciebie do dowolnego z niniejszych Warunków korzystania z Oprogramowania, Warunków Użytkowania lub dowolnych innych obowiązujących i wiążących Warunków świadczenia Usług ( lub oprogramowania, które zostało do niego włączone) mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki osób trzecich, które są zawarte lub rozpowszechniane wraz z Oprogramowaniem Onemarkt i zostały szczegółowo wskazane w dotyczącej go dokumentacji. Powyższe warunki osób trzecich będą regulowały korzystanie z takiego oprogramowania w razie rozbieżności pomiędzy takimi warunkami a niniejszymi Warunkami Użytkowania. Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w ramach dowolnej Usługi Onemarkt stanowi własność Onemarkt lub podmiotów dostarczających Onemarkt dane oprogramowanie oraz podlega ochronie na podstawie Polskich i międzynarodowych przepisów o prawie autorskim.

Korzystanie z usług podmiotów trzecich. Istnieje możliwość, że korzystając z Oprogramowania Onemarkt będziesz również korzystać z usług jednego lub większej liczby podmiotów trzecich, takich jak dostawcy nośników komunikacji bezprzewodowej lub platform mobilnych. Korzystając z usług podmiotów trzecich możesz podlegać innym zasadom, warunkom korzystania i opłatom ustalanym przez takie podmioty.

Zakaz dokonywania inżynierii wstecznej. Poza przypadkami, w których jest to wyraźnie dozwolone bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nie zezwala się na kopiowanie, modyfikację, dokonywanie tzw. inżynierii wstecznej, dekompilacji lub dekonstrukcji Oprogramowania Onemarkt w części lub w całości, manipulowanie nim w jakikolwiek inny sposób ani sporządzanie jakichkolwiek opracowań Oprogramowania Onemarkt.com.pl lub na jego podstawie, ani też nakłanianie, wspieranie lub upoważnianie innych osób do dokonywania tego rodzaju czynności.

Aktualizacje. W celu zachowania aktualności Oprogramowania Onemarkrt możemy oferować jego automatyczne lub ręczne aktualizacje w dowolnym czasie oraz bez powiadomienia Cię o tym fakcie.

Warunki Sprzedaży

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejsze Warunki Sprzedaży regulują prowadzenie sprzedaży produktów przez Onemartk

Oferujemy szeroki zakres Usług Onemartk, do których w określonych przypadkach mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki. Korzystając z Usługi Onemartk (na przykład z Twojego Konta, Kart Podarunkowych, aplikacji mobilnych , Centrum Powiadomień), podlegasz również warunkom, zasadom i wytycznym obowiązującym w stosunku do danej Usługi („Warunki świadczenia Usługi”). W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunki Sprzedaży a Warunkami świadczenia Usługi, znaczenie rozstrzygające będą miały Warunki świadczenia Usługi.

Przed skorzystaniem z usług w Onemartk prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Korzystajac z serwisu Onemarkt oraz partnerów oraz produkótw Onemarkt, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur sprzedaży drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne będą udostępniane w formacie pdf .

Wszystkie ceny podane są z uwzględnieniem podatku VAT według obowiązującej stawki.

CENY

Pomimo naszych najlepszych starań istnieje ryzyko, że w przypadku niewielkiej liczby artykułów widniejących w naszym katalogu ich ceny mogły zostać podane w sposób nieprawidłowy. Podczas realizacji Twojego zamówienia, przed przyjęciem od Ciebie płatności, zweryfikujemy prawidłowość podanej ceny. Jeżeli okaże się, że po naszej stronie wystąpił błąd, poinformuj nas o tym.

DOSTAWA

O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa nastąpi na wskazany przez Ciebie adres dostawy. Na naszej stronie znajdziesz informacje dotyczące dostępności produktów sprzedawanych przez Klientów. Informujemy, że wszelkie informacje na temat dostępności, wysyłki lub dostawy produktu mają jedynie charakter orientacyjny, zawierają wartości szacunkowe i nie stanowią wiążących ani gwarantowanych terminów wysyłki lub dostawy, chyba że w opcjach wysyłki wyraźnie zaznaczono inaczej.

CŁA

Zamawiając w Onemarkt produkty z miejscem dostawy poza Unią Europejską możesz być zobowiązany do uiszczenia ceł importowych i podatków, które są nakładane po dotarciu przesyłki do wskazanego punktu przeznaczenia. Będziesz również ponosić wszelkie dodatkowe koszty odprawy celnej, na które to koszty nie mamy wpływu. Zasady polityki celnej obowiązujące w poszczególnych krajach mogą się znacznie różnić. W celu uzyskania dodatkowych informacji powinieneś skontaktować się ze swoim miejscowym urzędem celnym.

Dokładamy wszelkich starań w celu zachowania profesjonalnych standardów świadczenia usług oferowanych naszym klientom. Niemniej jednak nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji naszych zobowiązań umownych lub ich naruszenia, jeżeli opóźnienie lub naruszenie powstało na skutek siły wyższej.

Stosujemy wszelkie dostępne nam środki w celu wykonywania usług będących przedmiotem niniejszych Warunków Sprzedaży. W sytuacji korzystania ze strony internetowej lub zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Tobą a Odbiorcami nie ponosimy odpowiedzialność za szkody, których wystąpienie jest możliwe do przewidzenia (normalne następstwa działania lub zaniechania). W zakresie współpracy z profesjonalistami (przedsiębiorcami) nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę zleceń, utratę danych ani za pozostałe szkody pośrednie, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawierania pomiędzy nami umowy sprzedaży produktów.

Wskazane powyżej ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku oszustwa , w sytuacji, w której doszło do uszkodzenia ciała, oraz w stosunku do odpowiedzialności powstałej na gruncie wadliwości produktów, jak również w przypadku zajęcia produktów na drodze prawnej oraz ich niezgodności ze specyfikacją (w tym wad ukrytych).

ZMIANY WARUNKÓW SPRZEDAŻY

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie zmian zawartości naszej strony internetowej, jak również naszych zasad i warunków, w tym niniejszych Warunków Sprzedaży. Obowiązywać Cię będą warunki i zasady, w tym Warunki Sprzedaży, w kształcie obowiązującym w chwili złożenia przez Ciebie zamówienia na produkty, chyba że zmiana danych warunków, zasad lub niniejszych Warunków sprzedaży wymagana będzie na podstawie przepisów prawa lub przez właściwe organy (w którym to przypadku zmiana może dotyczyć również zamówień złożonych przez Ciebie we wcześniejszym terminie). Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunkach sprzedaży zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, będzie ono uznane za rozdzielne względem pozostałych postanowień i nie będzie wywierało wpływu na ważność ani wykonalność któregokolwiek z pozostałych postanowień.

ZRZECZENIE SIĘ PRAW

W przypadku niepodjęcia przez nas działań w reakcji na Twoje naruszenie niniejszych Warunków Sprzedaży zachowujemy prawo do skorzystania ze wszelkich przysługujących nam praw i środków ochrony prawnej w przypadku dowolnego innego naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Sprzedaży.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Sprzedawane przez nas produkty nie są przeznaczone do zakupu przez osoby niepełnoletnie. Sprzedawane przez nas produkty dla dzieci przeznaczone są do zakupu przez osoby dorosłe. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze strony Onemarkt oraz partnerów wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna.